...

Ochrana osobních údajů / GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ / GDPR

Milí návštěvníci mé lesní říše, ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mne velmi důležitá a přeji si, abyste se zde cítili bezpečně.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. 

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, jsou zpracovávány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, i podle Nařízení EU 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

Kdo je správce

Správcem osobních údajů na webu www.tavarila.cz jsem já, Sylva Pekařová, Rybníky 11, Opava, 74706, IČ: 10858857. Správce určuje, jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány,
za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a pečlivě vybírá případné další zpracovatele.

Kontaktní e-mailová adresa: sylva@tavarila.cz

Já, Sylva Pekařová, prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, tedy že:

 • Zpracovávám Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu,
  a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti
  či uděleného souhlasu,
 • plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů, zejména zabezpečení vašich údajů,
 • umožním Vám a budu podporovat plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Účely a doba zpracování osobních údajů

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte vyplněním některého z formulářů
na webových stránkách, to za následujícími účely:

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČO a DIČ, číslo účtu, popř. telefon nezbytně potřebuji k plnění smlouvy. Dále IP adresu, cookies, informace o objednaných a koupených produktech a službách.

Oprávněním pro zpracování těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností z uzavřené smlouvy ať už v klasické tištěné podobě, tak uzavřené vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách.

Vaše údaje jakožto zákazníka budou zpracovávány po dobu vyřízení objednávky
a dle zákona uchovány dalších deset let ode dne jejího skončení.

 • Vedení daňové evidence

Jste-li mými zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

 • Marketing – zasílání informačních e-mailů a newsletterů

Pro marketing eviduji minimální údaje, a to na základě Vašeho souhlasu, který mi vyjádříte potvrzením odkazu v e-mailu, případně zaškrtnutím políček. Double opt-in (dvojí potvrzení)  je opatření proto, aby Vás nemohl přihlásit nikdo jiný a jasně
a průkazně tak vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních  údajů.

Vaše osobní údaje (e-mail, jméno a příjmení, adresu), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte jsou využívány za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás mé novinky zajímají, a to po dobu 4 let od poslední objednávky.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • Fotografická dokumentace, reference, příběh

Pouze na základě Vašeho souhlasu mohu použít Vaše fotografie, videa nebo písemné reference, příběhu či zpětné vazby na svých stránkách, a to do doby, než Váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Cookies aneb získávání a zpracování osobních údajů

Jste-li návštěvníkem webových stránek www.tavarila.cz, je zaznamenávána Vaše IP adresa, doba, kterou na stránce trávíte a webová stránka, ze které přicházíte.

Osobní údaje jsou zaznamenávány pouze tehdy, když je poskytnete z Vaší vlastní vůle, vyjádřením svého souhlasu, např. v rámci realizace smlouvy.

Tyto webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů a to tak, že jednoduše používání cookies na svém počítači zakážete, resp. deaktivujete v internetovém prohlížeči.

Bezpečnost a ochrana Vašich dat

Chráním Vaše osobní údaje před manipulací, ztrátou, zničením a zásahem nepovolaných osob v maximální možné míře a to přijetím a udržováním technických, organizačních
a bezpečnostních opatření, především zabezpečeným přístupem do mého počítače, telefonu, emailových schránek, aplikací, fakturačních systémů, dále pravidelnou aktualizací softwaru apod.

Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

 1. právo na přístup k osobním údajům – toto právo je plněno již touto informační stránkou se zásadami osobních údajů. Můžete mne také kdykoliv vyzvat k doložení, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem.
 2. právo na opravu osobních údajů – pokud shledáte Vaše údaje jako neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů, které budou
  bez zbytečných odkladů opraveny.
 3. právo na omezení zpracování – můžete požadovat, aby bylo omezeno zpracování Vašich osobních údajů např. v jejich rozsahu nebo účelu, pokud
  se domníváte, ze jsou Vaše údaje zpracovávány nepřesně nebo nezákonně,
  ale zároveň nechcete všechny údaje smazat.
 4. právo na přenositelnost údajů – máte právo získat své údaje a předat je jinému správci. V takovém případě se postupuje stejně, jako při využití práva na přístup, avšak s tím rozdílem, že jsou Vám informace zaslány ve strojově čitelné podobně.
 5. právo na odhlášení – v případě, že již nebudete chtít odebírat zaslané e-maily, newslettery, články, můžete jejich odběr ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 6. právo na výmaz osobních údajů – v případech stanovených zákonem máte právo požadovat vymazání Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu
  (v GDPR jsou tyto důvody uvedeny v čl. 17, včetně výjimek, kdy výmaz není možné provést).
 7. právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů – pokud
  se domníváte, že s Vašimi údaji není zacházeno v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Bližší informace naleznete na stránkách www.uoou.cz.

Mlčenlivost

Všichni spolupracovníci, zaměstnanci a partneři jsou vázáni mlčenlivostí o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou.

Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Váš souhlas s udělením osobních údajů

Uděluji tímto Sylvě Pekařové, s adresou Rybníky 11, Opava, 74706, IČ: 10858857, jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu, příběhu, reference, fotografie, a to pro osvětové účely. Souhlasím s uveřejněním reference na webových stránkách www.tavarila.cz
a facebookových stránkách Tavarila – Průvodkyně Vnitřním Světem.

Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů 2016/679
 na dobu deseti let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to písemně na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese sylva@tavarila.cz. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů viz část Vaše práva.

Platnost

Tyto zásady o zpracování osobních údajů jsou platné od 17.5.2021.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.